FAQ

Ten opzichte van het uitwisselen van papieren of digitale (PDF) facturen, kan met een eFactuur veel geld bespaard worden. De besparing voor de verzender van de factuur zit met name in de afdruk en afleverkosten. Daarnaast wordt het kunnen aanbieden van een e-factuur langzamerhand business as usual. Klanten gaan dit van u verwachten als onderdeel van de dienstverlening. De rijksoverheid heeft in haar nieuwe aanbestedingen standaard al een paragraaf staan waarin zij vraagt om een e-factuur.

De Energie eFactuur maakt gebruik van de basisfactuur SI-UBL, die de NL-CIUS volgt. U bent daarmee snel interoperabel met tal van ontvangers. Deze basisfactuur is te gebruiken over de PEPPOL infrastructuur. Via een netwerk van billing service providers (BSPs) is cross-sectoraal facturen verzenden en ontvangen mogelijk. Ook meer en meer boekhoudpakketten ondersteunen dit formaat. Zo kunnen naast uw grootzakelijke ook uw kleinzakelijke klanten profiteren van een elektronische factuur. Dit biedt toegevoegde waarde voor u als dienstverlener.

Ten opzichte van het uitwisselen van papieren facturen, kan met een eFactuur veel geld bespaard worden. De besparing voor de ontvanger van de factuur zit met name in het verwerken van de informatie op de factuur. Een eFactuur kan, na integriteitscontrole, direct ingelezen worden in uw administratie. Handmatig invoeren hoeft niet meer, en dat bespaart veel tijd en voorkomt fouten.

Een groeiend netwerk van aanbieders, ontvangers en dienstverleners is via het PEPPOL-netwerk op elkaar aangesloten. Zie ook de Nederlandse Peppolautoriteit. Omdat de Energie eFactuur gebruikt maakt van de SI-UBL basisfactuur kiest u praktisch gezien voor een NL-CIUS-implementatie. U maakt daarmee een toekomstbestendige keuze. Daarnaast biedt de Energie eFactuur een extensie waarbij u aanvullende sectorspecifieke informatie (waaronder meterstanden) ontvangt die verdere automatische goedkeuring en verwerking van uw energiefacturen mogelijk maakt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw leverancier en/of meetverantwoordelijke.

De Standaard Energie eFactuur beperkt zich tot afspraken over de betekenis en invulling van de factuurelementen en het formaat waarin deze worden verstuurd. We verwijzen daarbij naar het factuurformaat SI-UBL, de NL-CIUS en het STPE.

Om het bericht technisch te kunnen versturen/ontvangen, zult u met uw klant/dienstverlener nadere afspraken moeten maken over het communicatiekanaal dat wordt gebruikt. U kunt de factuur bijvoorbeeld versturen als bijlage in een email, een webservicekoppeling realiseren, of gebruik maken van diensten/platformen van derden (billing service providers). De diverse opties hebben hun voor- en nadelen. Laat u daarbij adviseren door een deskundige. Voor meer algemene informatie, verwijzen we ook naar de Nederlandse Peppolautoriteit.

De meest recente versie van de Standaard Energie eFactuur vindt u op de Changelog.

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van de extensie.

De volgende wijzigingen in de documentatie en de release worden meegenomen:

  • verduidelijking van datumgebruik (tot of tot en met in verbruiksperiode)
  • het toevoegen van extra voorbeeldfacturen
  • Het ClusterID wordt optioneel toegevoegd zodat de ontvanger kan bepalen dat het verbruik is per EB cluster per belastingjaar. Door middel van de periodes kan onderscheid gemaakt worden en het juiste verbruik worden toegewezen aan het juiste EB cluster.

Het volgende overzicht toont de betrokken partijen en de manier waarop zij bij deze standaard betrokken zijn:

Partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en beheer van de standaard
• DVEP
• EDSN
• Eneco
• SEFE Energy
• Trenton
• Vattenfall

Beheerder: BAS B.V.

Partijen die implementatie gereed hebben of daarmee begonnen zijn
• Alliander
• Delta
• DVEP
• Eneco
• Enexis
• Engie
• Essent
• Fedura
• Greenchoice
• HVC
• Kenter
• MAIN Energie
• Vattenfall
• Stedin

Overige partijen in de energiemarkt die de energie e-factuur verwerken
• Energy Services
• Energiemissie
• INNAX
• Trenton
• NCCW

Ja! De Energie-eFactuur is gebaseerd op de SI-UBL (opgezet door SimplerInvoicing). Dit betreft een UBL implementatie. De UBL standaard voor facturen beschrijft XML elementen die samen een UBL factuur vormen. UBL beoogt universeel te zijn en wordt dan ook veel gebruikt, maar door dit universele karakter is het aantal mogelijke XML elementen in een factuur zeer groot (>2.000 elementen). Een groot deel hiervan is niet relevant voor een basisfactuur en SI-UBL is dan ook een subset van zo’n 150 elementen. De Energie eFactuur biedt hier een sectorextensie bovenop om sectorspecifieke informatie (zoals meterstanden) in een gestructureerd formaat uit te wisselen.

Er is een testtool beschikbaar. Deze is te vinden op de website van de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa). Let op: gebruik de optie “Valideer als een ander formaat” en selecteer Energie eFactuur 3.0.0.

SimplerInvoicing bood een netwerk om sector-onafhankelijk elektronische facturen te verzenden en te ontvangen. Om dat mogelijk te maken is er ook een SimplerInvoicing formaat voor facturen opgesteld (SI-UBL). Meer en meer boekhoudpakketten ondersteunen dit formaat, waaronder ook pakketten die gericht zijn op de kleinzakelijke markt. De Standaard Energie eFactuur sluit voor wat betreft de basisfactuurelementen aan op de SI-UBL. Heeft u de Standaard Energie eFactuur geïmplementeerd, dan is het breder inzetten van e-factureren dus eenvoudig geworden. Zo kunnen naast uw grootzakelijke ook uw kleinzakelijke klanten profiteren van een elektronische factuur. Dit biedt toegevoegde waarde voor u als dienstverlener of leverancier.

In 2021 is SimplerInvoicing opgehouden te bestaan, en is voor de regulering van de Nederlandse Peppol-infrastructuur de Nederlandse Peppolautoriteit opgericht.
De NPa omschrijft haar taken als volgt:

“De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) gaat enerzijds een contract aan met OpenPeppol en anderzijds met serviceproviders.
Marktpartijen, zogenaamde serviceproviders, leveren diensten aan bedrijven en overheden die Peppol gebruiken. Daarvoor sluiten de serviceproviders een contract met de Nederlandse Peppolautoriteit. De Nederlandse Peppolautoriteit ziet erop toe dat de toegelaten serviceproviders zich houden aan het Peppol-afsprakenstelsel, waarin gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over de
veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur.
Daarnaast ondersteunt de NPa de serviceproviders met wie zij een contract heeft zowel technisch als functioneel.
Eindgebruikers hebben een contract met een serviceprovider en maken gebruik van hun diensten. De serviceproviders zorgen voor berichtuitwisseling met de bij hen aangesloten ondernemingen.”

(bron: NPa)

STPE en de NL-CIUS
Het STPE (Standaardisatieplatform e-Factureren) beheert samen met de NEN de NL-CIUS.

Vanaf april 2022 is het beheerd van de Standaard Energie eFactuur belegd bij de Beheerder Afsprakenstelsel (BAS). Binnen BAS is een Taakgroep opgericht om op basis van wijzigingsverzoeken, wijzigingen via STPE of door eigen voorstellen de Standaard Energie eFactuur door te ontwikkelen. Maximaal een keer per jaar wordt zo een nieuwe versie van de standaard ontwikkeld. Als u interesse heeft hier namens uw organisatie bij aan te sluiten, mail dan naar energie.efactuur@mffbas.nl

De energie eFactuur is een open standaard. Dit betekent dat de standaard vrij te gebruiken is en dat iedereen kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling.

Als leverancier, netbeheerder of meetbedrijf kunt u participeren in de taakgroep en bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de standaard. Klanten/ontvangers van Energie eFacturen worden ook uitgenodigd om hun visie en wensen kenbaar te maken in de taakgroep.

Deelname betekent sneller inzicht in de laatste ontwikkeling en invloed op de inhoud van de standaard. Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie? Meld u dan via energie.efactuur@mffbas.nl

Stuur uw wijzigingsverzoek naar energie.efactuur@mffbas.nl. Het verzoek wordt na intake in behandeling genomen en besproken in de taakgroep. Maximaal 1x per jaar volgt nieuwe versie van de standaard waarin eventuele wijzigingen worden doorgevoerd. Toevoegingen op de codelijsten kunnen ook tussentijds doorgevoerd worden.

Voor hulp bij implementatie van e-factureren in het algemeen verwijzen wij u naar commerciële dienstverleners (billing service providers), het STPE en de Nederlandse Peppolautoriteit.

Voor inhoudelijke vragen over de standaard kunt u terecht bij energie.efactuur@mffbas.nl.

De datum die gebruikt wordt bij het element cbc:EndDate dient geïnterpreteerd te worden als ‘tot en met’. Dit is namelijk opgenomen in de documentatie van de Europese Norm (EN-16931-1) en de NLCIUS: “The date when the Invoice period ends.” (als het ‘tot’ was geweest, dan was het ‘before’ geweest).